Uznesenie z mimoriadneho zasadnutia ÚV KSS 6.12.1989